Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop ArenAPoort omgaat met de (persoons)gegevens die u aan ArenAPoort verstrekt. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). In deze verklaring staat welke persoonsgegevens worden verzameld van u als organisatie en van de eindgebruikers van de dienstverlening die ArenAPoort verricht uit uw naam, voortvloeiende uit de opdrachten en overeenkomsten die u sluit met ArenAPoort als online dienstverlener voor uw organisatie. Tevens wordt verklaard voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden.

Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Daarnaast leest u hoe we omgaan met persoonsgegevens die niet direct op uw eigen organisatie, maar op de eindgebruikers van uw website en webapplicaties betrekking hebben. U bent van deze laatste categorie persoonsgegevens zelf de verwerkersverantwoordelijke. U kunt deze informatie gebruiken in uw eigen communicatie omtrent de AVG, om uw contacten te informeren. 

Wie is de verantwoordelijke? 
De verantwoordelijke in de zin van de Wbp is de partij die de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is dat ArenAPoort voor de gegevens die we als bedrijf van uw organisatie en contactpersonen vastleggen. In het geval van de eindgebruikers van de websites en webapplicaties die persoonsgegevens bevatten uit naam van uw organisatie, bent u zelf verwerkersverantwoordelijk. ArenAPoort is in dat laatste geval de verwerker. Bij het verwerken van persoonsgegevens van uw eindgebruikers maakt ArenAPoort gebruik van derden die uw gegevens verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan u. Met deze derden heeft ArenAPoort een bewerkersovereenkomst gesloten waarmee wordt gewaarborgd dat aan de verplichtingen in de zin van de Wbp is voldaan. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ten behoeve van de uitvoering van de door u verstrekte opdracht, zult u verscheidene persoonsgegevens aan ArenAPoort verstrekken. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, kunnen de volgende (persoons)gegevens door ArenAPoort verwerkt worden: 

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens; 
 • titel;
 • geslacht; 
 • postbus- en/of andere vestigingsgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer(s); 
 • faxnummer(s); 
 • geboortedatum; 
 • e-mailadres(sen); 
 • Kamer van Koophandel nummer(s); 
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor ArenAPoort; 
 • IP-adres van het apparaat waarmee u inlogt in of gebruikt maakt van ArenAPoort; 
 • facturatiegegevens; 
 • inhoudelijke content zoals foto’s, filmpjes en teksten die de ondernemers, organisaties en consumenten zelf plaatsen in uw database of het Open Data Platform of website (user generated content);
 • persoonlijke profielinformatie m.b.t. interesses in onderwerpen gerelateerd aan toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbesteding dan wel persoonlijke profielinformatie die rechtmatig is verkregen dan wel is verstrekt door leden van uw organisatie voortkomende uit een CRM- of vergelijkbaar systeem.  
 • statistische informatie over onlinegedrag op websites en webapplicaties, zoals het aantal bekeken pagina’s, de customer journey (klikpaden), gegeven reviews, likes, favorieten, zoekwoorden ingegeven in de zoekfuncties van de website of applicatie.
 • gegevens van interesses en lidmaatschap van social communities op socialmediaplatformen door middel van het volgen, ontvolgen, zenden van uitnodigingen passend bij het karakter van het (social)mediaplatform zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp en vergelijkbare (social)mediaplatform, conform de gebruiksrichtlijnen van de betreffende platformen. 

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt (van u)? 
ArenAPoort verwerkt persoonsgegevens van u en uw organisatie voor de volgende doeleinden: 

 • voor het verlenen van diensten waartoe u aan ArenAPoort opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten zoals consumenten die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonsgegevens achterlaten voor het ontvangen van informatie via uw website; 
 • voor het weergeven van locatie-, organisatie-, profiel- en contactgegevens op de website op openbare en afgesloten delen conform de overeengekomen inrichting van uw online platform dat door ArenAPoort wordt geleverd. Denk hierbij aan gegevens van een restaurant en contactgegevens voor weergave op een toeristische website. Ook is het mogelijk dat met u overeen is gekomen dat er profiel- of persoonsgegevens op ledenoverzicht en/of pagina’s van personen online wordt weergegeven al dan niet bereikbaar via een wachtwoord, om gebruikers van uw website in staat te stellen met elkaar in contact te komen of zelf informatie in te zien en/of online te plaatsen.
 • voor het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten van ArenAPoort;
 • om de wijze waarop en mate waarin u gebruik maakt van de diensten van ArenAPoort bij te houden en aan de hand van dit gebruik diensten van ArenAPoort te onderhouden en te verbeteren; 
 • voor het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals seminars, het bijwonen van informatiebijeenkomsten en workshops georganiseerd door ArenAPoort en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt (naar eindgebruikers van uw online platform)? 
ArenAPoort verwerkt persoonsgegevens van uw eindgebruikers van de platformen waar ArenAPoort met u een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten en waarbij u optreedt als verwerkersverantwoordelijke voor de volgende doeleinden: 

 • voor het versturen van berichten op uw verzoek uit uw naam aan eindgebruikers van uw website, webapplicatie of contactenbestand doordat u gebruik maakt van nieuwsbriefsoftware die door ArenAPoort wordt geleverd;
 • voor het tonen van persoonlijke profielinformatie m.b.t. interesses in onderwerpen gerelateerd aan toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbesteding dan wel persoonlijke profielinformatie die rechtmatig is verkregen dan wel is verstrekt door leden van uw organisatie voortkomende uit een CRM- of vergelijkbaar systeem.  
 • Voor het analyseren van statistische informatie over online gedrag op websites en webapplicaties, zoals het aantal bekeken pagina’s, de customer journey (klikpaden), gegeven reviews, likes, favorieten, zoekwoorden ingegeven in de zoekfuncties van de website of applicatie ten behoeve van benchmarks en rapportages. 
 • voor het volgen, ontvolgen, zenden van uitnodigingen passend bij het karakter van het (social)mediaplatform zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp en vergelijkbare (social)mediaplatform, conform de gebruiksrichtlijnen van de betreffende platformen in het kader van de met ArenAPoort overeengekomen dienstverlening bijvoorbeeld online activatie van een bepaalde doelgroep.
 • voor het voeren van online campagnes afgestemd op de persoonlijke interesses en profielen van de eindgebruikers/consumenten, passend binnen de AVG;
 • voor het ondersteunen van online dialoog- en chatfuncties die gekoppeld kunnen zijn aan uw website of webapplicatie overeenkomstig de daarvoor overeengekomen inrichting.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk nodig is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening zoals gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgever of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.  

Beveiliging
ArenAPoort hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door u verstrekte gegevens en de gegevens voortkomende uit onze dienstverleningsovereenkomst als online dienstverlener. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats. ArenAPoort bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is. Dit is anders indien wij op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt zijn uw gegevens langer te bewaren. Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of geanonimiseerd bewaren. 

Cookies
ArenAPoort verzamelt zelf geen gegevens door middel van het plaatsen van cookies op de eigen website. U dient zelf zorg te dragen voor een passende cookiemelding op uw website. ArenAPoort verstrekt daarvoor een voorbeeld cookiemelding en na akkoord plaats ArenAPoort deze cookiemelding op uw website als online dienstverlener. 

Uw rechten
Op uw verzoek verstrekt ArenAPoort graag een overzicht van de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Op uw verzoek past ArenAPoort deze gegevens aan of verwijdert zij deze uit haar bestanden. Indien u niet langer gepersonaliseerde nieuwsberichten wenst te ontvangen of niet langer op de hoogte gehouden wilt worden over bijeenkomsten, nieuwe producten etc., kunt u te allen tijde aangeven dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, waarna de toezending ervan zal worden stopgezet. Het betreffende bericht vermeldt de methode waarop u dat kan bewerkstelligen. Berichtgeving die noodzakelijk is voor de dienstverlening van ArenAPoort (bijvoorbeeld een bericht waarin u wordt geattendeerd op het feit dat u zaken moet aanpassen/veranderen) kunt u logischerwijs niet stopzetten.

Wijzigingen
Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is ArenAPoort gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement kan op de website van ArenAPoort geraadpleegd worden. 

Contact
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen hebben in uw gegevens dan wel deze willen verwijderen of aanpassen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij ArenAPoort.